Xác định hàm lượng nitrat và nitrit trong nước sinh hoạt tại phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ bằng phương pháp UV - VIS

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định hàm lượng nitrat, nitrit trong nước sinh hoạt tại phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ. Kết quả phân tích cho thấy: mẫu có hàm lượng nitrat cao nhất là mẫu S6 (11,4493 mg/L), thấp nhấp là S7 (0,3386 mg/L). Đối với nitrit, cao nhất là S1 (0,042 mg/L), thấp nhất là S9 (0,0001 mg/L).