Phát triển tư duy phản biện trong dạy học môn Ngữ văn cho học sinh ở trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung trình bày một số vấn đề lý luận về tư duy phản biện, những thuận lợi và khó khăn trong việc phát huy năng lực tư duy phản biện trong giờ dạy học môn Ngữ văn tại các trường trung học phổ thông nói chung và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương nói riêng.