Nhận thức của giáo viên mầm non về nội dung cần chuẩn bị biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi vào học toán ở lớp một

Bài báo đề cập đến thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non về nội dung cần chuẩn bị biểu tượng số cho trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) vào học toán ở lớp 1. Kết quả khảo sát cho thấy đa số GV mầm non nhận thức sai về nội dung cần chuẩn bị biểu tượng số cho trẻ vào học toán ở lớp 1. Cùng tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.