Nguyên tắc và tiêu chí xây dựng ngữ liệu chủ đề biển đảo trong môn tiếng Việt tiểu học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Bài viết này đề xuất các nguyên tắc và tiêu chí xây dựng NL chủ đề biển đảo trong môn TV TH đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các đề xuất sẽ giúp tác giả sách giáo khoa (SGK), giáo viên (GV) và những tổ chức, cá nhân quan tâm, xây dựng NL chủ đề biển đảo có chất lượng, hiệu quả trong DH môn TV TH, góp phần nâng cao năng lực đọc hiểu chủ đề biển đảo cho HS TH.