Một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng

Bài viết trình bày các điều kiện thực tế của nguồn nhân lực của thành phố được nghiên cứu để tìm ra những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng.