Hoạt động tâm linh ở miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, An Giang và việc khai thác phục vụ du lịch

Bài viết trình bày kết quả khảo sát ý kiến du khách về các hoạt động tâm linh ở miếu Bà Chúa Xứ (An Giang) và những giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong hoạt động tâm linh phục vụ phát triển du lịch.