Hồ Chí Minh và hành trình kết nối văn hóa Đông - Tây

Bài viết đề cập đến những đóng góp quan trọng của Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ nối kết quan hệ văn hóa Đông Tây trong thời cận - hiện đại. Chính sự chủ động trong tiếp xúc, giao lưu và tiếp biến các giá trị văn hóa phương Tây, Hồ Chí Minh đã phát huy được bản lĩnh văn hóa Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ văn hóa Đông Tây chuyển sang một bước phát triển về chất. Hoạt động của người góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị tư thế cũng như tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp nhận nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của văn hóa phương Tây.