Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 2

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 2 nối tiếp phần 1 với nội dung những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung các chương, bài học, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.