Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 1

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 1 gồm 2 phần chính với các nội dung nhập môn Kinh tế chính trị; những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.