Ebook Nhập môn phương pháp Sử học: Phần 1

Ebook Nhập môn phương pháp Sử học: Phần 1 gồm có những nội dung sau: Lược sử ngành Sử học, tinh thần sử học ngày nay, mục đích của nghiên cứu sử, định nghĩa của một sự kiện lịch sử, vai trò của sử gia, vai trò của sử liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.