Ebook Luật bình đẳng giới: Phần 1 - NXB Tư pháp

Ebook Luật bình đẳng giới: Phần 1 bao gồm những nội dung về những quy định chung của Luật bình đẳng giới; bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình như chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, gia đình. Mời các bạn tham khảo.