Ebook Đề xuất chiến lược Marketing di lịch Việt Nam đến năm 2020 & kế hoạch hành động: 2013-2015

"Ebook Ebook Đề xuất chiến lược Marketing di lịch Việt Nam đến năm 2020 & kế hoạch hành động: 2013-2015" trình bày tổng quan thị trường du lịch; chiến lược marketing; du lịch Việt Nam đến 2020; các nguồn lực thực hiện; kế hoạch hành động chiến lược marketing du lịch tại Việt Nam từ 2013 đến 2015.