Dạy học môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở theo mô hình trường học mới

Bài viết tập trung nghiên cứu làm rõ: Những điểm kế thừa và những điểm mới của tài liệu Hướng dẫn học Ngữ văn THCS, tiến trình tổ chức 5 hoạt động của mô hình theo quan điểm kiến tạo và định hướng phát triển năng lực của học sinh, tính mở và linh hoạt của mô hình.