Dạy học dựa trên bộ não (Brain-based learning) và vận dụng trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

Trong kỉ nguyên giáo dục hiện đại hiện nay với tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ đã định hình nhiều lí thuyết và phương pháp tiếp cận dạy học mới đã làm sáng tỏ những giới hạn của cách học truyền thống và nâng cao chất lượng giảng dạy. Bài viết tập trung giới thiệu chiến lược dạy học dựa trên bộ não và đề xuất một số gợi ý để áp dụng chiến lược này vào dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông.