Bài giảng Tiếng Anh 12 unit 14: International organizations - Speaking

Bài giảng là phần nói của môn tiếng Anh lớp 12 bài 14: International organizations, giúp các em tìm hiểu các tổ chức quốc tế, hoạt động, nhiệm vụ và những điều mà các tổ chức ấy mang lại cho cộng đồng.