Bài giảng môn Lịch sử lớp 12 – Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945), nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (Tiết 3)

Bài giảng môn Lịch sử lớp 12 – Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945), nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (Tiết 3) tìm hiểu tình hình Việt Nam trong những năm 1939-1945; phong trào giải phóng dân tộc; khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.