Bài giảng môn Lịch sử lớp 12 – Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 đến năm 1930

Bài giảng môn Lịch sử lớp 12 – Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 đến năm 1930 trình bày sự ra đời và hoạt động của 3 tổ chức cách mạng; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.