Bài giảng môn Lịch sử lớp 12 – Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (Tiết 2) - Võ Văn Thuyết

Bài giảng tìm hiểu phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 như hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài; hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam; hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.