Bài giảng Mầm non: Đếm đến 8, nhận biết nhóm có số lượng 8, nhận biết chữ số 8 – Phạm Thị Khánh

"Bài giảng Mầm non: Đếm đến 8, nhận biết nhóm có số lượng 8, nhận biết chữ số 8 – Phạm Thị Khánh" phục vụ cho giáo viên mầm non trong hoạt động biên soạn giáo án, bài giảng phục vụ dạy học nhằm phát triển năng lực nhận thức của trẻ từ 5 đến 6 tuổi.