Bài giảng Mầm non: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng 7, nhận biết chữ số 7 – Phan Thu Hà

"Bài giảng Mầm non: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng 7, nhận biết chữ số 7 – Phan Thu Hà" với mục tiêu giúp phát triển nhận thức cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với toán.