Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

"Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 4: Không gian văn hóa Việt Nam" cung cấp kiến thức về xác định được các vùng văn hóa Việt Nam; chỉ ra được mối quan hệ giữa các vùng đó; định hướng xây dựng chính sách văn hóa.