• Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 1: Nhập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam" phân tích, đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu của Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam; ý nghĩa lịch sử của việc nghiên cứu Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

   12 p daihochalong 27/02/2021 41 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 2: Nhà nước và pháp luật Việt Nam" quy luật chung của sự ra đời Nhà nước và nét đặc thù trong quá trình hình thành Nhà nước đầu tiên ở Việt Nam; tình hình phân hóa xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước thời dựng nước; tình hình pháp luật thời kỳ này.

   20 p daihochalong 27/02/2021 41 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 8: Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc" đánh vị thế của triều Nguyễn thời kỳ Pháp thuộc; xác định được tính chất và nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật do thực dân Pháp đặt ra để cai trị thuộc địa. Qua đó hiểu được bản chất của bộ máy cai trị và hệ thống...

   25 p daihochalong 27/02/2021 41 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 3: Nhà nước và pháp luật thời Bắc thuộc" để nắm chính sách về chính trị – kinh tế – văn hóa xã hội của chính quyền đô hộ; những ảnh hưởng từ chính sách chính trị – kinh tế – xã hội, cách thức tổ chức bộ máy nhà nước, tình hình pháp luật thời Bắc...

   19 p daihochalong 27/02/2021 43 0

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Bài 9 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

  "Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam - Bài 9: Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ cách mạng tháng Tám đến nay" tìm hiểu những quan điểm khác nhau về xây dựng Nhà nước thời kỳ này; lý do Đảng ta lựa chọn con đường xây dựng Nhà nước kiểu mới; các nét cơ bản về chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội qua các giai đoạn...

   32 p daihochalong 27/02/2021 40 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 22: Lực Lo-ren-xơ" trình bày thí nghiệm về lực Lo-ren-xơ; định nghĩa, phương, chiều của lực Lo-ren-xơ; ứng dụng của lực Lo-ren-xơ.

   19 p daihochalong 25/02/2021 40 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân" với các nội dung kiến thức thuyết điện li; thuyết điện li; các hiện tượng diễn ra ở điện cực, hiện tượng dương cực tan. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để hỗ trợ cho công tác giảng dạy và học tập.

   18 p daihochalong 25/02/2021 42 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn" cung cấp đến các bạn với những kiến thức về chất bán dẫn và tính chất; hạt tải điện trong chất bán dẫn. bán dẫn loại n và bán dẫn loại p; lớp chuyển tiếp p-n.

   10 p daihochalong 25/02/2021 40 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt" tìm hiểu về từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài; từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn; từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ.

   13 p daihochalong 25/02/2021 41 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch" giúp học sinh nắm được những lưu ý trong phương pháp giải một số bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p daihochalong 25/02/2021 43 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 9: Định luật ôm đối với toàn mạch

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 9: Định luật ôm đối với toàn mạch

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 9: Định luật ôm đối với toàn mạch" với những kiến thức định luật ôm đối với toàn mạch, mạch điện có nguồn điện, trường hợp mạch ngoài có máy thu điện.

   17 p daihochalong 25/02/2021 44 0

 • Bài giảng Vật lí 11 - Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

  Bài giảng Vật lí 11 - Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

  "Bài giảng Vật lí 11 - Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ" với các nội dung đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện); bộ nguồn song song; bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng.

   13 p daihochalong 25/02/2021 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số