• Bài giảng Lập trình di động: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 3 Các layout và một số loại widget thường dùng do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm view & view group, làm việc với layout, một số layout thông dụng, tương tác với các điều khiển, một số điều khiển đơn giản.

   42 p daihochalong 13/12/2017 31 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 2 Activity (giao diện tương tác) do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bắt đầu với một ứng dụng giản đơn, giao diện phát triển của Android Studio, androidManifest.xml, các bước phát triển ứng dụng android, các thành phần của một ứng dụng android,...

   43 p daihochalong 13/12/2017 21 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 7 SQLite và Content Provider do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Làm việc với SQLite API, tạo/Mở/Đóng CSDL, thực thi câu lệnh SQL, duyệt các kết quả trả về bởi SELECT, SQLiteOpenHelper, kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu,...

   42 p daihochalong 13/12/2017 24 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 12 Networking với android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu chung về networking, giao thức kiểu TCP, giao thức kiểu UDP, HttpClient và web services,...

   26 p daihochalong 13/12/2017 22 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 Giới thiệu về lập trình java trên Android OS do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu môn học, thiết bị di động vs thiết bị cố định, thị trường ứng dụng cho di động, hệ điều hành Android, lập trình trên android, môi trường lập trình.

   65 p daihochalong 13/12/2017 21 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 5 Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu về intent, sử dụng intent để trao đổi dữ liệu, intent filter, intent tường minh vs ngầm định, các thành phần của intent.

   25 p daihochalong 13/12/2017 21 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 8 Broadcast Receivers + Telephony do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Broadcast Receiver, vòng đời của boardcast receiver, tự tạo một tín hiệu broadcast, viết receiver xử lý tín hiệu broadcast,...

   40 p daihochalong 13/12/2017 20 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 4 Một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: ProgressBar & ProgressDialog, AutoComplete TextView, vài phương pháp xử lý sự kiện,...

   40 p daihochalong 13/12/2017 23 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 6 Các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về lữu trữ trong android, Shared Preferences, File trên internal storage, File trên external storage, làm quen với SQLite.

   48 p daihochalong 13/12/2017 22 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 9 Multithreading + Background Works do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Multithreading, tiếp cận của android, runnable object,...

   40 p daihochalong 13/12/2017 28 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 10 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 10 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 10 Dịch vụ đa phương tiện trên android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giao diện lập trình đa phương tiện (media API), cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MediaStore), làm việc với audio, tổng hợp tiếng nói (text-to-speech), làm việc với video,...

   56 p daihochalong 13/12/2017 21 0

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 11 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 11 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 11 Làm việc với cảm biến (sensor) do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Sensor và SensorManager, các loại sensor thông dụng, các bước làm việc với sensor, ví dụ: “la bàn” đơn giản, kinh nghiệm làm việc với sensor.

   26 p daihochalong 13/12/2017 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số